Phiên bản 1.0.

Thông qua ngày 03.12.2019.

Có hiệu lực kể từ ngày 09.12.2019.

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB

 

PHẦN1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trang web www.vamo.vn , sau đây gọi là “Trang web”, được quản lý và vận hành hợp pháp bởi CÔNG TY TNHH VIACONTO. Người dùng (cũng được gọi là “Khách hàng” và/hoặc “Bạn”) của Trang web và các dịch vụ của nó cần phải đọc, hiểu, đồng ý và bị ràng buộc với các Điều khoản và Điều kiện này. Khi truy cập và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trên Trang web, điều đó có nghĩa là Bạn đã đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.

Do đó, Trang web của chúng tôi cho phép CÔNG TY TNHH VIACONTO và các đối tác của công ty cung cấp/bán các sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua các phương tiện trực tiếp (cuộc họp bán hàng) hoặc gián tiếp (email/điện thoại). Các đối tác của CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể là các công ty con cũng như các cá nhân và tổ chức tư nhân hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực, bao gồm nhưng không giới hạn, các lĩnh vực cho vay, tài chính, tín dụng ngân hàng, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử do CÔNG TY TNHH VIACONTO chỉ định.

CÔNG TY TNHH VIACONTO có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Trang web, cũng như thay đổi Điều khoản và Điều kiện áp dụng đối vớiTrang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên Trang web.

CÔNG TY TNHH VIACONTO cung cấp các dịch vụ tư vấn về sản phẩm tài chính dành cho các khách hàng hiện đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khi Bạn điền vào mẫu đơn vay vốn và gửi yêu cầu, tạo một tài khoản trên Trang web www.vamo.vn, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã thiết lập mối quan hệ kinh doanh với CÔNG TY TNHH VIACONTO. Theo đó, CÔNG TY TNHH VIACONTO có thể gửi thông tin và hình ảnh của Bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của Bạn. Và Bạn cũng đồng ý với CÔNG TY TNHH VIACONTO và những đối tác có khả năng có thể liên hệ với Bạn bằng cách sử dụng thông tin Bạn đã cung cấp cho CÔNG TY TNHH VIACONTO. Trong trường hợp Bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin liên lạc từ CÔNG TY TNHH VIACONTO, Bạnsẽ phải cung cấp đơn bằng văn bản cho CÔNG TY TNHH VIACONTO.

Khi Bạn gửi và lưu thông tin và hình ảnh của mình trên hệ thống CÔNG TY TNHH VIACONTO, Bạn đã cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin và hình ảnh đó để thực hiện cuộc gọi và/hoặc email nhằm thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho Bạn về công việc liên quan đến yêu cầu của Bạn. Bằng cách yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ CÔNG TY TNHH VIACONTO, Bạn cam kết rằng tất cả thông tin mà Bạn cung cấp đều chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

CÔNG TY TNHH VIACONTO không đảm bảo rằng Trang web và mọi sản phẩm và dịch vụ do CÔNG TY TNHH VIACONTO cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng hoạt động của Trang web này không bị gián đoạn, không bị trì hoãn, từ chối, đặt hàng, lỗi hoặc hủy bỏ thông tin bị mất.

PHẦN 2. PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC

Khách hàng chưa từng đăng ký trên Trang web trước đây sẽ nộp đơn xin vay vốn, nêu rõ tất cả các thông tin được yêu cầu, bao gồm số tiền vay, thời hạn trả nợ, tài sản cầm cố và dữ liệu được yêu cầu khác. Nhằm mục đích đểCÔNG TY TNHH VIACONTO bắt đầu xem xét việc giải ngân khoản vay, Bên vay phải đăng ký trên Trang web và tự tạo mật khẩu của mình bằng cách tạo Hồ sơ người dùng. Bằng cách sử dụng Hồ sơ người dùng của mình, Bên vay sẽ gửithêm cho Bên cho vay các đơn xin giải ngân khoản vay. Khách hàng đã đăng ký trên Trang webtrước đây sẽ không tạo hồ sơ người dùng mới mà đăng ký khoản vay thông qua Hồ sơ người dùng hiện có. Khi đăng ký, Khách hàng phải thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp trên Trang web. CÔNG TY TNHH VIACONTO có quyền từ chối việc đăng ký của khách hàng trên Trang web và không có nghĩa vụ phải giải trìnhvề việc từ chối đó. Nếu Khách hàng không đăng ký được trên Trang web, đơn xin vay vốncũng sẽ không được thông qua.

Bằng cách chọn “đọc và đồng ý” các Điều khoản và Điều kiện này, mã OTP xác thực hợp lệ sẽ được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của Khách hàng và đồng ý rằng Khách hàng đã thực hiện yêu cầu ký hợp đồng và sử dụng các dịch vụ do CÔNG TY TNHH VIACONTO và /hoặc các đối tác của công tycung cấp (“Yêu cầu dịch vụ”) và qua đó xác nhận đã đọc một cách cẩn thận, hiểu, đồng ý và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Hợp đồng giữa Khách hàng và các Bên tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn CÔNG TY TNHH VIACONTO và/hoặc đối tác cho vay của CÔNG TY TNHH VIACONTO và /hoặc khác) theo các Điều khoản và Điều kiện của hợp đồng được nêu trong PHẦN 3 dưới đây được ký kết và từ giờ trở đi được coi là hợp lệ, và tất cả các bên cam kết tuân theo. Khách hàng thừa nhận rằng họ đã đọc, hiểu, đồng ý và chấp nhận ràng buộc về mặt pháp lý các Hợp đồng cũng như tất cả các nội dung, biểu mẫu được trình bày trong các tài liệu doCÔNG TY TNHH VIACONTOgửi.

2. Vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này, “Thông báo đến khách hàng” có nghĩa là các thông báo/phê duyệt/xác nhận hợp lệ (tùy theo trường hợp) từ CÔNG TY TNHH VIACONTO dưới dạng tin nhắn văn bản được gửi từ trung tâm tin nhắn “Vamo” và /hoặc gọi trực tiếp từ Trung tâm dịch vụ khách hàng Số 1900633482 (hoặc số điện thoại khác) đến số điện thoại di động của Khách hàng như đã đăng ký trên Trang web (“Số điện thoại đã đăng ký”) và /hoặc gửi thư (email) trực tiếp đến địa chỉ email được cung cấp khi Khách hàng đăng ký hoặc dưới hình thức khác mà CÔNG TY TNHH VIACONTO thấy phù hợp.

3. Khách hàng đồng ý sử dụng Mật khẩu OTP một lần (“Mã OTP”) do CÔNG TY TNHH VIACONTO cung cấp cho Khách hàng làm phương thức xác thực. CÔNG TY TNHH VIACONTO sẽ gửi mã OTP qua SMS (OTP SMS) đến các số điện thoại di động.

PHẦN 3: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Các Bên đồng ý rằng bằng cách phê duyệt các Điều khoản và Điều kiện hiện tại, Khách hàng đồng ý với các quy định dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO và/hoặc các đối tác của công ty, và các thỏa thuận sẽ ràng buộc đối với hai bên. Các thỏa thuận đã hoàn tất sẽ được gửi đến e-mail của Khách hàng và sẽ được tìm thấy tại Hồ sơ người dùng của Khách hàng trên Trang web www.vamo.vn bất cứ lúc nào. Tất cả thông tin và liên lạc giữa các bên được thực hiện thông qua hồ sơ Người dùng, bao gồm lập hóa đơn và các liên lạc khác

THỎA THUẬN CHO VAY VÀ CẦM CỐ TÀI SẢN

THỎA THUẬN TƯ VẤN VAY VỐN

 

PHẦN 4: DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

CÔNG TY TNHH VIACONTO cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ tư vấn tài chính về các khoản vay và cầm cố tài sản do CÔNG TY TNHH VIACONTO cung cấp. Bằng cách đăng ký khoản vay trên Trang web, Bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ tư vấn tài chính của CÔNG TY TNHH VIACONTO, theo các quy định sau đây:

1. CÔNG TY TNHH VIACONTO là nền tảng tiếp thị tạo ra khách hàng tiềm năng là những khách hàng có nhu cầu về vốn. CÔNG TY TNHH VIACONTO không phải là một đối tác cho vay, không có cam kết cho vay đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Dịch vụ của CÔNG TY TNHH VIACONTO là nhà tư vấn về đặc tính sản phẩm, tư vấn về các thủ tục, giấy tờ, điều kiện vay và hỗ trợ nhằm hỗ trợ các thủ tục liên quan đến các khoản vay dành cho Khách hàng. Theo đó, phí tư vấn sẽ được quy định trong Hợp đồng tư vấn vay được ký kết giữa Khách hàng và CÔNG TY TNHH VIACONTO;

2. Bằng cách gửi yêu cầu vay, Bạncho phép cho CÔNG TY TNHH VIACONTOvà các đối tác cho vay của công tythực hiệnxác minh tính chính xác và xác thực của thông tin mà Bạn đã cung cấp bằngcác công cụ nội bộ hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, Bạn cho phép đối tác cho vay xác minh tình trạng công việc của Bạn bằng cách liên hệ với tổ chức nơi Bạnđã hoặc đang làm việc. Trong mọi trường hợp, bên cho vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin thu nhập có liên quan, thông tin tín dụng mà Bạn đã cung cấp;

3. Bất kỳ yêu cầu vay nào Bạn gửi cho CÔNG TY TNHH VIACONTO thông qua Trang web sẽ không được coi là đề nghị vay vốn đối với tổ chức tín dụng, nhưng có thể ​​đối với các đối tác hợp tác cho vay phi ngân hàng;

4. Sau khả năng thanh toán nợ cụ thể, đối tác cho vay có quyền chấp nhận hoặc từ chối cấp khoản vay cho Bạn hoặc cho Bạn vay một số tiền khác với số tiền Bạn đã yêu cầu.

5. CÔNG TY TNHH VIACONTO không phải là người ủy nhiệm của Bạn (người đại diện). Bạn nên dựa vào phán đoán của chính mình trong việc quyết định sản phẩm vay phù hợp. Đối tác cho vay sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các dịch vụ /sản phẩm cung cấp cho Bạn. CÔNG TY TNHH VIACONTO không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh cho Bạn khi sử dụng các dịch vụ của các thực thể đó.

6. Thông tin (dữ liệu) Bạn cung cấp cho CÔNG TY TNHH VIACONTO là thông tin sơ bộ (phê duyệt). Chúng tôi sẽ thực hiện các đề xuất cho vay phù hợp nhất đối với Bạn. Thông tin này không cấu thành phê duyệt cho vay, quyết định cho vay hoặc cấp khoản vay (hoặc bất kỳ khái niệm tương tự nào khác). CÔNG TY TNHH VIACONTO không đảm bảo Bạn sẽ được cấp khoản vay. Phê duyệt cho vay do các đối tác cho vay cung cấp.

7. Tương tự, CÔNG TY TNHH VIACONTO không đảm bảo rằng lãi suất và thời hạn cho vay do các đối tác cho vay cung cấp là tốt nhất hoặc rẻ nhất trên thị trường. CÔNG TY TNHH VIACONTO và /hoặc đối tác cho vay có thể yêu cầu Bạn cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như chỉ định Tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân khác để chuẩn bị khoản vay và các tài liệu liên quan.

8. Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho CÔNG TY TNHH VIACONTO là chủ sở hữu của Trang web tiết lộ cho các công ty con và /hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thông tin và/hoặc hình ảnh mà Khách hàng đã cung cấp khi đăng ký khoản vay trên Trang web và/ hoặc các vấn đề liên quan đến Hợp đồng này và/hoặc các bảo đảm tại bất cứ lúc nào CÔNG TY TNHH VIACONTO thấy cần thiết theo quyết định riêng của mình mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng những thông tin và hình ảnh đó có thể được CÔNG TY TNHH VIACONTO và/ hoặc các đối tác của công ty (dù ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ và/hoặc được trao đổi với tất cả các bên mà CÔNG TY TNHH VIACONTO cho là cần thiết trong phạm vi được pháp luật cho phép.

PHẦN 5: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Dữ liệu, thông tin cá nhân mà Bạn cung cấp cho CÔNG TY TNHH VIACONTO trong quá trình đăng ký sử dụng các dịch vụ trên Trang web cũng như dữ liệu di động, Bạn đồng ý với CÔNG TY TNHH VIACONTO sẽ được xử lý và bảo vệ theo luật pháp và Chính sách bảo mật hiện hành.